قیمت واحد برند محل بارگیری استاندارد طول سایز نام محصول ردیف
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه A3 شاخه 12 متری 10 میلگرد آجدار 10 1
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه A3 شاخه 12 متری 12 میلگرد آجدار 10 2
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه A3 شاخه 12 متری 14 میلگرد آجدار 10 3
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه A3 شاخه 12 متری 16 میلگرد آجدار 10 4
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه A3 شاخه 12 متری 18 میلگرد آجدار 10 5
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه A3 شاخه 12 متری 20 میلگرد آجدار 10 6
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه A3 شاخه 12 متری 22 میلگرد آجدار 10 7
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه A3 شاخه 12 متری 25 میلگرد آجدار 10 8
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه A3 شاخه 12 متری 32 میلگرد آجدار 10 9