تیرآهن

تیرآهن با اهمیت ترین عضو و پروفیل در پروژه های ساختمانی و صنعتی است چون نقش مهمی در تحمل تنش هایی که از نیروی برشی وارد می شود را دارد به همین منظور وظیفه اصلی تیرآهن تحمل تنش های حاصل از نیروهای وارده می باشد.
همچنین تیرآهن بطور معمول در معماری یک عضو بلند و مستقیم جهت نگه داشتن بارهای مختلفی که در طول عضو وارد می شود است.در تیرآهن پرتوهای اصلی از عرشه انتقال بار به زیر پایه را وظیفه دارند و عوامل تاثیرگذاری مثل نوع ، شکل و وزن مواد در اینکه چه مقدار از وزن یک پرتو را می تواند تحمل کند نقش دارند .

تیرآهن

در تولید تیرآهن سه استاندارد رعایت می شود :

استاندارد IPE

از تیرآهن هایی که در ایران وجود دارد میتوان تیرآهنIPE را كه به شكل I است اشاره كرد . این تیرآهن براساس استاندارد اروپا که ضخامت بال آن ثابت است تولید می شود . همچنین در این نوع تیرآهن موردی که به چشم می آید این است که ضخامت در بال های ابتدایی و انتهایی آن بصورت یکنواخت می باشد. همینطور تیرآهنی است که در ایران بین مشتریان خود محبوب است و طرفدار زیادی دارد وارتفاع ان 80ـ600 میلیمتر است .

استاندارد INP

تیرآهن INP تیرآهنی که به شکل I است و ضخامتی که بال های آن دارد در اثر فاصله گرفتن از جان تیرآهن کم تر می شود ، این استانداردی است که در روسیه و چین استفاده می شود و ارتفاع آن 80ـ600 میلیمتر است .

استاندارد IPB (بال پهن)

تیرآهن IPB تیرآهنی است که به شکل H است و عرض زیادی دارد همینطور طول بال های آن از تیرآهن های INP و IPE بیشتر است و ارتفاع آن 100ـ1000 میلیمتر می باشد.

استاندارد تیرآهن