آخرین بروزرسانی: 98/03/01
عنوانموجودیحالتتولید کنندهعرض (mm)ضخامت (cm)کد کالاانباربها
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه10000.653تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه10000.6710تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه10000.5520تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه12100/9022تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه12500.6524تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه10000/6028تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه9200.9535تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه12500.737تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه12500.739تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه9000/8044تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه10000/7049تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه11300.9353تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه11300.9555تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه950262تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه10002/4065تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه10002/2066تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه1300178تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه12501/4581تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه1250183تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه1250184تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه9201.7787تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه9201/8089تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه10001/7091تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه10001/2594تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه12601/9997تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه1000299تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه11301/10104تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه11690107تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه11/40108تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه10/75109تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه1251/20110تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه170118تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه170119تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه10001/90126تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه10001/15166تهران(تماس تلفنی)
کویل اسپیره موجودرولفولاد مبارکه12500/48175تهران(تماس تلفنی)