محاسبه وزن ورق استیل از دو جهت اهمیت دارد، در درجه اول به خاطر اینکه به دلیل مشخص بودن وزن هر عنصر می توانیم وزن سازه و ورق را بر اساس اندازه آن محاسبه کنیم و هم چنین از اصل بودن و نعدم وجود ناخالصی در استیل مطمئن گردیم. هم چنین وزن ورق استیل در تعیین قیمت آن موثر است و هر چه وزن ورق بیشتر باشد مطمئنا قیمت بیشتر خواهد بود.

وزن ورق استیل

وزن ورق استیل مانند بسیاری از فلزات دیگر به المان هایی مانند ضخامت،عرض، طول بستگی دارد.وزن و دیگر مشخصات ورق استیل را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید. 

روش محاسبه وزن ورق استیل

روش محاسبه وزن ورق استیل بر اساس فرمول یا با استفاده از جدول اشتال است.با دانستن وزن ورق می توانید از اصالت ورق خود مطمئن شوید. همچنین محاسبه وزن ورق استیل به شما کمک می کند تا قیمت ورق را به طور دقیق محاسبه نمایید. برای محاسبه وزن ورق باید چگالی استاندارد را داشته باشیم. به طور استاندارد چگالی این ورق را برابر 7.86 می باشد. در حالت کلی  ضخامت و عرض ورق را بر حسب میلیمتر محاسبه نمایید طول ورق نیز بر حسب متر باید حساب شود.

وزن ورق استیل =طول * عرض *ضخامت * چگالی ورق استیل

جدول وزن ورق استیل

ردیفطول ورق استیل (mm)عرض ورق استیل (mm)ضخامت ورق استیل (mm)وزن ورق استیل (kg)
1 2000 1000 0.4 6.2
2 2000 1000 0.5 8
3 2000 1000 0.6 10
4 2000 1000 0.7 11
5 2000 1000 0.8 13
6 2000 1000 0.9 14
7 2000 1000 1 16
8 2000 1000 1.25 20
9 2000 1000 1.5 24
10 2000 1000 2 32
11 2000 1000 3 48