قیمت واحد برند محل بارگیری استاندارد طول سایز

نام محصول

ردیف
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه

A3 شاخه 12 متری

10 میلگرد آجدار 10

1
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه

A3 شاخه 12 متری

12 میلگرد آجدار 10

2
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه

A3 شاخه 12 متری

14 میلگرد آجدار 10

3
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه

A3 شاخه 12 متری

16 میلگرد آجدار 10

4
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه

A3 شاخه 12 متری

18 میلگرد آجدار 10

5
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه

A3 شاخه 12 متری

20 میلگرد آجدار 10

6
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه

A3 شاخه 12 متری

22 میلگرد آجدار 10

7
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه

A3 شاخه 12 متری

25 میلگرد آجدار 10

8
113500 کیلوگرم اهواز کارخانه

A3 شاخه 12 متری

32 میلگرد آجدار 10

9